Toolkit - Introductie

Het samenwerkingsverband van de WegWijsSalon, dat ooit ontstaan is in Huis van de Wijk De Horizon (Spaandammerbuurt/Westerpark) bestaat uit de volgende partijen: Combiwel Buurtwerk, Arkin (Roads, Pit & Co, 1e lijn), Team ED, Humanitas, Combiwel MaDi & SHV (nu Buurtteam), De Regenboog Groep, Taal Informatie Punt, Slicks en Grip op je Geld (MEE Amstel & Zaan, Civic, MaDi) en een hoeveelheid aan ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
Vanaf 1 april 2021 vormen Combiwel MaDi & SHV, De Regenbooggroep en HVO Querido de Buurteamorganisatie West waar 8 buurtteams zijn opgezet en partner zullen blijven in de WegWijsSalon voor de verbinding met de Sociale Basis en de andere partners.
De WegWijsSalon is een samenwerkingsverband om bezoekers ‘weg te wijzen’ naar collectieve en individuele informele ondersteuning en voorzieningen. De bezoekers zijn enerzijds bewoners uit de buurt die zelfstandig langskomen bij de WegWijsSalon voor vragen over o.a. hun welzijn en de activiteiten in de buurt. De bezoekers zijn anderzijds afkomstig vanuit het netwerk (o.a. de (specialistische) zorg en/of behandeling) waarbij zij met hun hulpverlener/begeleider naar de WegWijsSalon gaan voor vragen over hun welzijn en de activiteiten in de buurt.
De WegWijsSalon heeft primair een preventieve functie door onder andere het versterken van het sociale netwerk van de bezoeker. De medewerkers kennen de buurt en het netwerk, en helpen de bezoekers o.b.v. hun interesses naar aansluitende activiteiten zoals sport, wandelen, eet- en/of praatgelegenheden. Bezoekers kunnen hierbij steun en advies vinden bij ervaringsdeskundigen en snelle praktische oplossingen voor enkelvoudige problemen, zoals post en administratie. Hierdoor kan escalatie van problemen voorkomen worden.
De WegWijsSalon heeft secundair een laagdrempelige toegang functie voor verdere hulpverlening, vanaf 1 april 2021 i.s.m. de buurtteams. Indien er in het gesprek met de bezoeker complexere problematiek vermoed wordt dan zijn er professionals op de achtergrond aanwezig die de vraag van de bezoeker verder kunnen oppakken.
Visie “Binnen twee handshakes op de juiste plek!”Met onze visie: “Binnen twee handshakes op de juiste plek!” willen we ervoor zorgen dat bewoners niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar met één of twee ontmoetingen op de juiste plek voor de juiste hulp zijn. Ook bieden we bewoners die niet meteen een vraag hebben of durven te stellen de ruimte om eerst langzaam te landen en er te mogen zijn en zo in een vertrouwde omgeving terecht komen. Wanneer de vertrouwensband is ontstaan komen de (achterliggende) hulpvragen makkelijker en natuurlijker op tafel.
Missie en PrincipesWe ontwerpen een laagdrempelige locatie met landingsruimte waar kwetsbare bewoners zich welkom voelen en terecht kunnen met hun vragen. Er is ruimte voor vraagverheldering, vraagverlegenheid en verborgen ondersteuningsbehoeften vanuit een bredere kijk op welzijn en gezondheid. De bewoner kan terecht bij een breed team van (ervarings)deskundigen om laagdrempelig in gesprek te gaan over zijn of haar vragen en behoeften, zonder dat er iets hoeft of moet.
De locatie is opgezet door een vaste groep van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en een multidisciplinaire team van professionals en krachtbronnen in de buurt. Het is een integrale aanpak met een versterking van het sociaal domein die netwerken aan elkaar koppelt. Ervaringsdeskundigen stimuleren de ideeën die uit de wijk komen: van losse producten tot diensten. In Westerpark, waar de werkwijze voor de WegWijsSalon ontstaan is, heeft bijvoorbeeld Slicks zich aangesloten, een organisatie opgezet door een ex-gokverslaafde om bewoners meer info te geven over de risico’s van gokken en verslaving.
De WegWijsSalon wordt bottom-up opgebouwd met de krachtbronnen die in de wijk aanwezig zijn. Zo is elke WegWijsSalon vanuit dezelfde werkzame elementen opgebouwd, maar past de aanpak volledig in de wijk waarin de WWS zich bevindt. Met de WegWijsSalon knopen we netwerken aan elkaar, werken samen en versterken de krachtbronnen uit de buurt, zodat de bewoner breder naar zijn hulpvraag kan kijken. Mensen met een ondersteuningsvraag hebben een eigen perspectief, een eigen geschiedenis en een eigen verhaal. Hun leefwereld is de realiteit en ons uitgangspunt.
We versterken de mogelijkheden van bewoners voor eigen regie, sociale activiteiten enpersoonlijke zingeving, conform de visie van positieve gezondheid: niet de ziekte of het probleem staat centraal, maar een betekenisvol leven. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen en niet op de beperkingen. AchtergrondDe WegWijsSalon in Westerpark is in 2018 ontstaan. Hieronder wordt beschreven hoe het proces verging tot het komen tot de werkwijze zoals deze op dit moment functioneert.
Voordat de WWS ontstond werden via de zogenaamde WijkWerkPlaatsen een kwestie in de wijk opgepakt. Het stadsdeel West had hierin de trekkersrol.
Achtergrond
WijkWerkPlaatsStadsdeel West stelt periodiek gebiedsplannen op. Binnen deze gebiedsplannen worden er keuzes gemaakt voor o.a. de aanpak van de belangrijkste sociale vraagstukken in een gebied of wijk. Om tot een concrete aanpak van een dergelijk sociaal vraagstuk te komen werden er WijkWerkPlaatsen georganiseerd. Deze WijkWerkPlaatsen hadden als doel om samen met bewoners, ervaringsdeskundigen, professionals en het Stadsdeel een wijkgerichte aanpak te organiseren waarbij de energie en verantwoordelijkheid binnen de betreffende wijk zo veel mogelijk wordt aangesproken. Het resultaat van een WijkWerkPlaats mondt uit in een plan van aanpak en een kerngroep die de verantwoordelijkheid voor de realisatie van dit plan op zich neemt.
Binnen deze WijkWerkPlaatsen zag het stadsdeel een duidelijke rol weggelegd voor een procesbegeleider. Deze procesbegeleider had als rol, los van organisatiebelangen, samen met alle betrokken partijen naar de meest succesvolle aanpak te zoeken, de nodige voorwaarden te benoemen en een zelforganiserende kerngroep te formeren. Dit is uiteindelijk ook doorontwikkeld binnen de WWS.
Doel inloopgelegenheidOp wijkniveau worden er inspanningen georganiseerd om de (relatief grote) doelgroep van bewoners met een GGZ-achtergrond in Westerpark te ondersteunen bij hun behoeften meer te participeren in de samenleving.
OpdrachtomschrijvingVergroten participatie van de doelgroep GGZ door een wijkgerichte, kleinschalige aanpak met gebruik van de aanwezige buurtnetwerken en met zo veel mogelijk inzet van bewoners, ervaringsdeskundigen.In eerste instantie is met bovenstaande opdrachtomschrijving de procesbegeleider aan de slag gegaan in de wijk. Daar kwamen mooie verbindingen en samenwerkingen uit, maar er kwamen ook signalen dat het te top-down bedacht/gebracht werd en er een behoefte was aan een op de bewoner gevormde “reis”. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek over GGZ in de met adviezen naar de organisatie.
Vervolgens zijn er verschillende sessies geweest met betrokken bewoners en ervaringsdeskundigen om te komen tot de uiteindelijke bewonersreis zoals we deze nu hebben geformuleerd.
DoelgroepDe WegWijsSalon richt zich op bewoners met een (tijdelijke) psychische kwetsbaarheid, vaak met een (im)materiele vraag en een verborgen ondersteuningsbehoefte. Deze doelgroep heeft vaak last van de versnipperde hulpverlening die de drempel om hulp in te schakelen nog meer vergroot.
Bewonersreis WegWijsSalonOp de volgende pagina vind je de gevisualiseerde bewonersreis van de WegWijsSalon. Hierop wordt stapsgewijs het proces, de context en de werkwijze van de WegWijsSalon weergeven. We gebruiken deze reis om inzichtelijk te maken welke onderdelen nodig zijn om een WegWijsSalon op te zetten en goed te laten lopen. Voor meer informatie of uitleg rondom de (inzet van de) bewonersreis kan je contact opnemen met team WegWijsSalon via ln.nolassjiwgew%40tcatnoc!
Video’s en CasestudyTer illustratie van de WegWijsSalon, werkwijze en missie hebben we twee video’s en een casestudy die we graag met jullie delen:WegWijsSalon - Samen Beter naar een nieuwe GGZ Dit is een ingekorte versie, de volledige video vind je hier.
Peter, bewoner Westerpark Peter Laurentius, ervaringsdeskundige en lunch-kok bij de WegWijsSalon de HorizonLees hier ook de casestudy van Peter’s verhaal: Case Study SamenBeter Westerpark - Peter (WegWijsSalon)

Inhoud

● Introductie● Bewonersreis● Positionering t.o.v. Buurtteams● Werkwijze● Bouwstenen en Werkzame Elementen● Stappenplan● Kwaliteitsplan● Promotie en drukwerk● Begroting● Bijlage A: Draaiboek WegWijsSalon Westerpark● Bijlage B: Overleg- en Netwerkstructuur Westerpark